Τρίτη, Ιανουάριος 16, 2018
Text Size
ote

OTE
Προμήθεια λογισμικού ERDAS IMAGINE και τεχνική υποστήριξη στην Δ/νση Μελετών, GIS και Βελτιστοποίησης Έργων Σταθερής & Κινητής του ΟΤΕ η οποία χρησιμοποιεί λογισμικές λύσεις ERDAS IMAGINE για την επεξεργασία γεωδεδομένων και την σύνταξη μελετών δικτύου.

 

bGeomatics

Geomatics
Προμήθεια, αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη λογισμικού ERDAS IMAGINE καθώς και ραδιομετρική βαθμονόμηση (radiometric calibration) στην φωτομηχανή DMC-I,  S/N 152.

 

opekepe ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
  • Παροχή τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για "Precision Agriculture" στα πλαίσια του Υποέργου 6:"Παροχή υπηρεσιών τηλεπισκόπησης και φωτοερμηνείας για την πρόβλεψη και ανάλυση κινδύνων και φυσικών καταστροφών και καταλληλότητας χωροθέτησης Α.Π.Ε. και αγροτουρισμού".
  • Συμμετοχή στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της Γεωβάσης εδαφολογικών δεδομένων και δεδομένων χωροταξίας στα πλαίσια του Υποέργου 7: "Ανάπτυξη ενιαίου συστήματος γεωπληροφοριακών εδαφολογικών δεδομένων και οριοθέτησης αγροτικών ζωνών της Χώρας".
QualityReliability Quality and Reliability SA
Παροχή υπηρεσιών αεροφωτογράφισης και παραγωγής ορθοφωτομωσαϊκών προς την QnR στα πλαίσια του έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Προβολής και Ανάδειξης του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» για την «Περιφέρεια Ιονίων Νήσων».
Ktimatologio ΕΚΧΑ Α.Ε.
Προμήθεια, αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη λογισμικού ERDAS IMAGINE το οποίο αποτελεί πακέτο επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων.
Periferia Stereas Elladas

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Προμήθεια λογισμικού αυτοματοποίησης έκδοσης αποσπασμάτων διανομών, αναδασμών κτλ., για τις ανάγκες των τμημάτων Τοπογραφίας Εποικισμού & Αναδασμού των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

 

ITE Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας/ Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών
Προμήθεια λογισμικού Τηλεπισκόπησης & λογισμικού προσομοίωσης της διάδοσης της ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΠΕΦΥΚΑ: Περιβάλλον και Φυσικές Καταστροφές: Νέες μέθοδοι για τη μέτρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» της δράσης ΚΡΗΠΙΣ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας.
Cyprus tech university ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Προμήθεια, αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη λογισμικού ERDAS IMAGINE το οποίο αποτελεί ολοκληρωμένο πακέτο επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων.
Aegean university Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Προμήθεια Λογισμικού για την επεξεργασία δορυφορικών εικόνων υψηλής ευκρίνειας IMAGINE Professional & IMAGINE Expansion Pack & IMAGINE Photogrammetry & IMAGINE Terrain Editor & GeoMedia Professional & GI Toolkit & Feature Topographer & APOLLO Essentials & Educational SDK'S* για την υλοποίηση του έργου «Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού», με Κωδική Ονομασία «Θαλ-Χωρ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007–2013».
  • Προμήθεια Δορυφορικών Εικόνων Υψηλής Ευκρινείας για τις ανάγκες του έργου «Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού».
periferia Ktitis Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης
"Δημιουργία & αναβάθμιση Γεωπύλης (Geoportal) και Εφαρμογή Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην Περιφέρεια Κρήτης", στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου/έργου GRISI PLUS του προγράμματος INTERREG IVC που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.
TEI KAvalas ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
Προμήθεια ισχυρού πακέτου διαχείρισης GIS - GeoMedia Professional Edu & Add on modules - στα πλαίσια του έργου "ΕΤΕΙΚ: Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού & λογισμικού στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας" στον Άξονα Προτεραιότητας 9 "Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια ΑΜΘ" του Ε.Π. "Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013".